Nalazite se na: Naslovnica Otok Ist Povijest otoka Ista SIMINUARIJ

SIMINUARIJ

Email Ispis PDF
Ocjene: / 1
LošNajbolji 

Vuano doba kad san bi muali ni bas svaki moga skulati dicu. Tako bi se cekalo kad će dojti Nadbiskup v silo. Uzua je dojti svaku puar godisć. To je bi monsinjor Mate Garković. Pitua bi tako Nadbiskup pupa, a to je bi dun Toma, ima li ko dite za pojti siminuarij. Ca ni dun Toma reka mujej mami, da bi bilo dubro da mene dua. Muja mama ni bas bila kuntinta, as da san slab i da slabo in. I tako to gudisće nis sua.

Ma dugudisća je Nadbiskup jopet dosa i unda se muja mama kuntitala i duala me. Isto tako su se duguvurili da će pojti i Zdravko Antisin. Prije nuas su sli Zarko i Ivica Pole. Kad je doslo za pojti, muja mama stramac na gluavu i na vapor. Tukalo je vazeti intimelu, lancuni i sćavine. Bilo nas je puno va inoj kamari. Odma kad bi dosa na vruata kamare znua bi ki je vlah, a ki bodul. Nase pustilje su bile pukrivene z sćavinamin, a vlasi su imili biljce. Biljac je bi upleten ud vune i bili su beli. Nisu bili ucarvljeni.

A i nase sćavine su bile cabogda. Zlizane i stuare. Matere su hudile u Upravitelja siminuarija, as se je muralo duguvuriti kuliko će to ustati. Un ki ni imi soldo, pluaćua je v naturi. Cinica, farmintun i ni znun ca jos. Kako je mini ćaća navigua, muji su pluaćali tuliko i tuliko soldi. Pari mi je da je to bilo cinije, nog va domu vunka. Upravitelj je bi dun. Josip Bobić. Bila je uzunca da Upravitelj materamin rice da ni lafki poziv za pustati svećenik. Isto tako ako vidu da dite ni zaduvoljno, da in se to odma rice. Tako su i namin guvurili, ako nan je tesko neka ricimo, po će uni zvati mater, oli ćaću da nas znemu vunka.

Prefekti su nan bili dun. Ružarijo Šutrin, Marijan Grgić i niko vrime malo dun. Marijan Oblak, ki je posli pustua Nadbiskup zadarski. Duhovnik nan je bi Vrtovec, Slovenac. Bi je Isusovac. Za celu dun je bi napisan raspored. Dvizali smo se pet, oli pet i po. Jos je bilo skuro. Nuajprije pruanje, po unda cistiti pustuli. Posli toga disetuak minuti undeka pu portizimin malo teći i igrati se. Unda je bila Misa va kapeli siminuariju. Posli mise doli v dvor se igrati. Unda va blagovaonu pupiti kafu, a dubivali smo fetu kruha. Posli toga na ucenje va ucionice, ke su isto bile v simunuariju. Sve je to bilo du osan uri.

U osan uri je pucinjala skula i to tamo kade je sad Svećenički dom. Na skuli raspored sati kako va svakoj skuli na svitu. Va razredu nas je bilo trejsti pet. Kad ti je finila nastava drito roto va siminuarij. Ubed je bi na uru pupodne. Hruana tako, ca su nan mogli dati pediseti parve. Kad je bi veli bluagdan unda je bilo bolje. Dufin bimo dobili i bubić sluatkoga , a zjutra bi nan duali kakao, namesto kafe. To je bilo sćeto ina liputa. Kad nan je bi odmor na skuli, kalali bi se unde doli na dvor. Kulu podne casna bi na vanćeri punesla ubed za Nadbiskupa. Bilo je malo bolje, a pari mi se da je svaki dun bilo i bubić sluatkoga. Posli ubeda undeka va dvoru bi se jos malo igrali, a posli bi sli va spavaonicu. Pari mi se da smo na tri ure hudili na setnju. To je bilo dibotu svaki dun.

Vako je to bilo. Nuas je bilo tamo juako puno i da ni bimo svi sli na setnju na isto mesto va gruadu, na skalamin je stua prefekt, po je un rasporiđivua ki će kamo pojti. Bile su rote, Kolovare, Park, Stanovi, a subotu smo hudili na Puntamiku, oli na Bokanjac. Na Bokanjcu je crikva imila svuju zimlju, po je tamo bilo igraliste za nogomet. Kad bimo bili na Puntamiki, unda bimo jua i Zdravko pazili put Ista. Znali smo da su una dvua vela varha Ist, po bimo pocali plakati. Idunput smo na noge uz more sli sve du Petrčane. Unda zdotle v Kozino, i posli doli va Diklo i nazad. Kad bi sli na setnju, nako malo i va grupi za namin bi guvurili, popići, popići. Jua i Zdravko bi nuajvulili kad bi nas dupalo Kolovare, as je, kade je sad Elektra bila ina butizica i tude bi sli kupiti kunfeto.

Posli setnje je bilo ucenje, po unda idun muali odmor, a posli toga jopet ucenje. Kad je bi tuah odmor, unda bi casna na vanćeri dunesla kruh za celi razred. Već je bi na lunde, ali kruaj, koga smo mi zvuali ŠPIC, je bi malo veći. Idun ud nuas bi dili lunde i unda bi se zapamtilo koga je dupua ŠPIC. Sutradun bi ŠPIC dobi un ki je du njega. I tako bi se dilila pruavda, da svi budu zaduvoljni. Posli ucenja je bi luzuarij va kapeli, a posli smo hudili leći. Za pojti vunka murua si pitati Upravitelja, oli prefekta i murua si reći zuac muruas pojti vunka. Kad bi ti dosa utuac oli mater, unda su te normalno pustili vunka.

Na ulazu va siminuarij je ina kamara za posjete. I dundanuas je tako. Kad bi ti niki dosa, unda bi te casna zvuala. Namin ki smo bili boduli malo su hudile posjete. Nuajvise ih je imi pukojni Nadbiskup Ivan Prenđa. To je bilo zuato, ca je njimu mama svaki dun z Zimunika na noge hudila gruad nic pruduavati na pijacu i unda posli toga viti mualoga. Spuminjin se ko sad, kad bi casna zvuala Prenđu, da ima posjetu. Mi drugi smo bili đilozi na njega, da mu svaki dun gre mama, a namin na miseci. Svaku nidilju i na bluagdan smo hudili v katedralu na Misu. Pidiseti druge je doslo obavezno skolovanje du osmog razreda i mi smo murali vunka huditi na skulu, a stuali smo i dalje siminuariju. Jua san ustua tamo jos ino gudisće, po san zisa vunka.

Kako je kako ni, ud nuas trejsti pet, suamo tri su pustali svećenici: Ivan Prenđa, Pavao Kero i Josip Stipanov, a i un se je svuka prije cirka dvajset godisć. Intanto, muja mama je uvik guvurila: Ca nisi ustua za pupa, a ćaća bi reka : Je, da je v Tualiji, tako si, ma uvde vidis da slabo zivu.

Ud nuas citire, kuliko nas je bilo z Ista siminuariju, najke idun ni zisa svećenik.

Ante Smoljan