Nalazite se na: Naslovnica Otok Ist Povijest otoka Ista JE LI ZISA VAPOR

JE LI ZISA VAPOR

Email Ispis PDF
Ocjene: / 1
LošNajbolji 

Uti jua, oli ni uti, murun vako pucuati. Ca je i kako je bilo posli rata ud citvardiseti pete na vamo. Kakove smo imili pruge i druge stvuari.

Nuajprije, pruga je hudila Zadar - Muali Lusinj. Takivala je suamo Mulat, Ist, Ulib, Sibu i Parmudu. Vapori su bili „Sitnica“, „Bruac,“ „Frankopan“, „Ugljun“, „Pasman“ i tuliki drugi. Svi su bili na karbun. Cinili su more biti sest, sedan milj. Z Lusinja bi puartili, pari mi se, citire uri zjutra, a va Zadar bi dosli valjua kulu idanajst. Toga duana ni bi sli nazad Lusinj, nog sutradun. Vako je bi raspored. Zadra put nazmorac: parvidun, sredu i petuak, a z Lusinja put Zadra: utorak, citvartuak i subotu, a nidilju piće. Guvurili su da su niki vazimali isti, kuliko su bili na vaporu. Va pinjatici malo paste i kumpira.

V Zadru bi se vezali pri mostu, as je tukalo ukarcati karbun za luziti kutua. Unde usprid kade je sad ribarnica i parkiraliste, bi je kup karbuna sve du zidića na Muraju. Zdotle su ljudi z karijolamin priku ceste vuzili karbun du vapora. Ca su in valjua auta pacala. Sa tad bi pasua ki kamion i more biti puk. Đodan, ki je vuzi taksi i bi je idini v Zadru. Ni se unda moglo pojti v Zadar na Sud, oli likuaru i turnati se isti dun. Tukalo je prispati i sutradun na uru nazad. Uvik se je guvurilo u koga ćes pojti. Mislilo se je kade ćes prespati. Bilo je oćes li u Catarinih, u Artemije, u Marina, u Dumice, u Simića, u Milosa, u Mira, u Mira Catarinoga, u Filipe, oli u Ivuanice Pocinjeve. Većinom bi se slo u unoga, ki ti je svojta. Mi smo hudili u Catarinih.

Na timin vaporimin je bi kapitun Tarceta. Za njega se guvurilo da je kapitun lungo korso, ma manovra mu ni bas hudila ud ruke. Uzua je prasnuti va rivu. Kapituani su jos bili Toni Pocinjov, Toni Muarcev z Mulata i Sime Car z Bargulj. Kad bi jua z mamo hudi va Zadar, mama bi sela va salon i utila je da budin uvik tude pri njej. Strasila se je da ni padim more. Jua san vuli pojti vunka i paziti kako rabota makina. Uzua san kruz staklo paziti v makinu celu uru. Tudeka bi me pustila, as je znala da jua to volin. Isteso san vuli paziti kako karbuner virua sigli cenere z makine i hita ju va more. Pruvista za Zadrugu je hudila z vaporun. To bi se sve stavilo va stivu i unda bi se z derićun skarcivalo na rivu.

Barba Stanko bi nuas, mlađariju nuasa za tuah pusua, a mi bi rekli da fakinuamo. Z rive bi se pruvista z karun vuzila na Zadrugu. Kad bimo finili barba Stanko bi nan plati, dua bi nan ki goli suldin. Mi smo vulili barba Stanka, as se je vuli z namin skercati. Kad bi se svi skarcali i pusua fini, nustromo bi malo zazvuni. Zvono je bilo na provi. To je znuak kapituanu da more puartiti Vuano doba na Banuastra je bila vojska i vapor ni smi pasati blizu kraja, nog je z Mulata murua ud Banuastra pojti dosta doli, i unda apena nazmorac.

Na Istu je unda bilo: JE LI ZISA VAPOR. Tukalo je isto jos ina dubra ura, dukle dojde du Ista. Ne kako sada, Olea kad zide, za cas dojde na mu, ko kuna. Kad bi vapor dosa du Glavice, unda bi trubi. Isto tako, kad bi puarti i ukrenu se najugo po poca trubiti, to je znuak da mladost gre va vojsku, oli niki gre Meriku. Kad bi vapor bi na Mulu, bilo je, ki je dosa. Znale su zinske pojti unde uzdol crikve po zizbivati. Ako je bi furest, ma ki je no. Sve je bilo dubro dukle ni bi ucinilo velo jugo, a unda ću te jua. Na Mulu noge zmuciti. Jos ko si bi nakatacamin. Ko je bila furtuna juga, po sve puliva priku palamorte, unda bi vapor sua Kusiracu. To je bilo lafko kad gre sazjuga, as se vidi da gre put Binusa i unda spud Ista, Kusiracu. Ma kad gre jutri sazmorca, po se ni znua oće li Kusiracu, oli na Mu.

A jos i dazji. To je bilo, Bogu dusu, Bog ju neće. Undeka bi se zajatili kulu Strazbenice i cekali. Po unda niki guvori gre na Mu, a niki gre Kusiracu. Kad na idunput malo se cuje da vapor fisćua. To je znuak da zuve da se dojte Kusiracu. Muajo moja, kruz celo silo. Barba Tome je imi inu velu torbu, ku bi stavi priku ramena. Imi je i incaruadu, ku je dobi, as je luvi cimu. V Kusiraci svit sturnut. Tukua se ukarcati na kaić, oli nuajvise na Cilistina gajetu, po unda du vapora, ki je bi undeka na po vale. Jos mluadi kako tako, a zinske i starji na cudu.

Fala Bogu toga smo se libirali apena unda, kad je Kusiraci ucinjena riva za trajekt. Niko vrime imili smo vapor za Riku. To smo zvuali Veli vapor. Hudi je Zadra na Mulat, po unda Ist, Siba, Ulib, Nuvalja, Rab, Stuara Baska, Senj, Crikvenica, Rika. Zadra bi puarti osan uri zjutra, a na Riku bi dosa isto kulu osan uri vecer. Hudi je idunput na sitimuanu, Zadar - Rika i Rika – Zadar. Na njimu si moga i bedvati. To je duralo inu disetuak godisć, oli malo vise.

Nima vise !

Ante Smoljan